When you fell in love with your yoga, then you fell in love whit yourself

Hello my name is Ivana, I am from Macedonia, and I am 32 years old. I do yoga, I love yoga and I almost do it every day. I also go to fitness, aerobics exactly. But now I want to write about yoga generally. Yoga is old discipline from India. It’s spiritual and psihichal. Yoga uses breathing techniques, exercise and meditation. Yoga is the “Sanskrit” word for “union”. A person doing yoga will move from one posture (asana) to another. There are so many different types of yoga, whether you want a more physical class, or an easy, relaxing, meditative class. The first is Hatha yoga. Hatha yoga classes are the best for beginners and and the are a classic approach to breathing, and exercise. There are also Kundalini yoga,  Ashtanga yoga, Vinyasa yoga, Bikram yoga, Yin yoga, Prenatal yoga, Restorative yoga and others. If you want to be yogi, or live a healthy yoga life you should choose yoga what suits to you and remember always listen to your body firs, then decide. That’s all from me in this blog, in the next  I will write about every yoga tipe separately.

Ivana Krsteska – Macedonia – Instagram ➡ ivana_yoga_fitmama
Ambassador for Fitness Mentor Online
 
________________________________________________________________________________
 

Кога ќе се вљубите во својата јога, тогаш ќе се вљубите и во себе

 
Здраво моето име е Ивана. Јас сум од Македонија и имам 32 години. Јас ја сакам јогата и ја практикувам скоро секојдневно. Исто така посетувам и фитнес, аеробик поточно. Но сега би сакала да ви пишувам за јогата општо.

Јогата е стара дисциплина која потекнува од Индија. Таа е и духовна и физичка. Јогата користи техники на дишење, вежби и медитација. Таа е “санскрит” збор за “единство”. Една личност практикувајќи јога се преместува (движи) од една поза во друга. Има многу видови на јога, зависно дали би практикувале повеќе физички час, или лесен релаксирачки и медитативен час. Хата јога е најдобра за почетници и има класичен пристап кон дишење и вежби. Исто така тука е и Кундалини јога, Бикрам јога, Јин јога, Пренатална јога и други. Ако сакате да живеете здрав јога живот би требало да одберете јога која што сметате дека вас би ви одговарала. И најважно, најпрво слушајте го своето тело. Тоа е се во овој блог, а во следните ќе ви пишувам за секој вид одделно.

Ivana Krsteska – Macedonia – Instagram ➡ ivana_yoga_fitmama
Ambassador for Fitness Mentor Online