Discipline

rest later

How many times did you make a decision about some kind of change in your life, new goal, new rhythm but you didn`t realise them? You say that the reason for not making your wishes because you lose motivation in a short time. Motivation isn`t sustainable alone, there is no such a thing as motivation without discipline.

Psychologists says, about 40 days should pass to create habit. At the beginning of the motivation is the highest, we are enthusiastic, we have the feeling that we can do everything. Motivation shows us how it looks when we accomplish it, but discipline is taking us there. Discipline is all that continuity, commitment, work. If you really want to accomplish something, you need to put the main goal ahead and divide it into several smaller goals. At the begining, don`t be disciplined for a lot of things at once. Try to step in gradually, with one by one habit, day by day, week by week. You determine everyday task, make them complement each other. If we fulfill our daily tasks, then we solve weekly and monthly assignments and we are closer to achiving the main goal. Concentrate solely on daily tasks to make them better. Try to be disciplined that no matter in your life will affect your tasks/goals..for exemple coffee with a friend, tired of work, I have no time today, weather is bad, it`s rainy.. Don`t let other people choose your path for you.

Once the tasks become habits, less energy is needed to invest because things go by themselves. You are doing the tasks that you don`t necessarily want to do, but you know that will help you. Use discipline to deal with fears, so you can face them. Discipline means taking the hard way, going uphill, doing what is right for yourself and others. So often the easiest path. Easier path calls us to be weak for that moment, to break down for that moment. To give our desires and short-term satisfaction, but discipline will not allow it! Discipline calls strenght, courage and desire. Discipline will not accept weakness, it will take care of you as nothing can, it will set you on the right path. The path of strength, health, intelligence and happiness. Throught it you will discipline your emotions and possess the discipline of your ego control. So your ego doesn`t get out of your control and control you!

The discipline may looks like your biggest enemy, but reality is discipline is your best friend! Remember one thing, there isn`t formula of success, you need to find it yourself.Croatian:

 

DISCIPLINA

Koliko puta ste do sada donijeli odluku za nekakvu novu promjenu, novim ciljem, novim ritmom u vašem životu ali ih niste ostvarili? Razlog neostvarenja svrstali ste pod izgovor jer izgubite motivacije u kratkom periodu. Motivacija nije sama održiva, nema motivacije bez discipline!

Psiholozi kažu, oko 40 dana treba proći kako bi došlo do stvaranja navike. Na početku nečega motivacija je najviša, motivirani smo, entuzijastični, imamo osjećaj da sve možemo. Motivacija nam pokazuje kako to izgleda kada to ostvarimo, dok disciplina je ta koja nas tamo odvede. Disciplina je sav onaj kontinuitet, predanost, rad.  Ako nešto zaista želite ostvariti, trebate staviti pred sebe glavni cilj te ga podijeliti na više kraćih ciljeva. U početku, nemojte pokušavati biti „disciplinirani“ odjednom za puno stvari. Pokušajte postepeno krenuti, sa jednom po jednom navikom, dan za danom, tjedan za tjednom. Odredite si male svakodnevne zadatke, posložite ih tako da nadopunjavaju jedni druge. Ispunjavanjem dnevnih zadataka ispunjavamo tjedne i mjesečne zadatke i sve smo bliži ostvarenju glavnog cilja. Koncentrirajte se isključivo na dnevne zadatke, da ih u što boljoj mjeri odradite. Pokušaj biti toliko discipliniran da te nijedna stvar u životu ne izbaci iz tvojih dnevnih zadataka/ciljeva, kao npr. kava s prijateljem, umor od posla, nemam vremena danas, vani pada kiša itd.. Ne dozvolite drugima da vas uvjere u suprotno.

Jednom kada zadaci postanu navika, puno manje energije je potrebno ulagati, stvari jednostavno idu „same od sebe“. Radit ćete zadatke koje baš i ne želite uraditi, ali znate da će vam pomoći. Iskoristite disciplinu za suočavanje sa strahovima, tako da ih možete osvojiti. Disciplina znači preuzimanje teškog puta, ići uzbrdo, da uradite ono što je ispravno za sebe i druge. Toliko je česta lakša staza. Lakša staza nas zove da budemo slabi za taj trenutak, da budemo slomljeni za taj trenutak. Da se predamo željama i kratkoročnom zadovoljenju, ali disciplina nam to neće dopustiti! Disciplina traži snagu, hrabrost i želju. Ona ne prihvaća slabost, brinut će se o vama kao što ništa ne može, postavit će vas na stazu snage, zdravlja, inteligencije i sreće. Kroz nju ćete disciplinirati svoje emocije i posjedovati disciplinu kontrole vašeg ega. Tako da vam se ego ne isrtgne iz vaše kontrole i kontrolira vas!

Disciplina može izgledati kao da je vaš najveći neprijatelj, ali realnost je – disciplina je vaš najbolji prijatelj! Zapamtite jednu stvar, ne postoji formula uspjeha, vi ju sami trebate pronaći.